การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าผู้รับบริการ คืองานของเรา… BBS.

การแก้ไขปัญหา การให้บริการลูกค้า

การจัดการที่ดีมีคุณภาพ รักษามาตรฐานสม่ำเสมอ

เพื่อความพึงพอใจ และความประทับใจสูงสุดของลูกค้า

บริการของเรา

จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ที่ปรึกษาและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน

จดทะเบียนอาคารชุด และห้องชุดห้องแรก

ที่ปรึกษาและจดทะเบียนนิติบุคคล อาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน

จัดบริการแบบศูนย์รวมที่นิติบุคคล

เป็น One Stop Service ที่ให้บริการครบวงจร

จัดทำมวลชนสัมพันธ์

จัดทีมงานจากส่วนกลางเพื่อลงมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง งานบริหารจัดการนิติบุคคล กับสมาชิกหรือเจ้าของร่วม

จัดเก็บเงิน

วางแผนนำเสนอ. กำหนดมาตรการณ์ในการจัดเก็บร่วมกับคณะกรรมการบริหาร

จัดทำงบประมาณประจำปี

นำเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ และบริหารงานภายใต้งบประมาณประจำปี

จัดทำกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชนหมู่บ้าน หรืออาคารชุด เช่น งานปีใหม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ วันลอยกระทง

บริการรับตรวจบ้าน/ห้องชุดก่อนโอน

โดยทีมงานคุณภาพ เพื่อลดปัญหาและประหยัดเวลาของผู้ซื้อบ้าน/อาคารชุด ก่อนรับโอนจากผู้จัดสรร

ผลงานที่ผ่านมา

นิติบุคคลอาคารชุดรัตนโกสินทร์ ไอรส์แลนด์ คอนโดมิเนียม

คอนโดรัตนโกสินทร์,

นิติบุคคลอาคารชุด
เดอะ รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท บ่อวิน

เดอะคิทท์

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
พฤกษ์ลดา2 รังสิต คลอง4

พฤกษลดา 2

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร วรารมย์ พหลโยธิน สายไหม

นิติบุคคลอาคารชุดเดอะคิทท์ ลำลูกกา คลอง 2

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โนเบิล
อนาวานา ปิ่นเกล้า

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บีบีเอส. แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งใน ปี พ.ศ. 2548  เพื่อทำหน้าที่รับบริหารอาคารชุด หรือชุมชนหมู่บ้านต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาเจ้าของโครงการในส่วนงานต่างๆ ดังนี้

   งานทางด้านงานบริหาร เช่น ช่วยจัดวางระบบงานและปรับปรุงระบบ วางระเบียบในการอยู่ร่วมกัน

   งานทางด้านงานเทคนิค  บริษัทฯ จะมีทีมงานที่มีความชำนาญในการจัดงานระบบในอาคารใหญ่ทั้งระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาลในอาคาร              

   งานด้านรักษาความปลอดภัย และงานทำความสะอาด รวมตลอดถึงการจัดทำบัญชี รับ-จ่าย และการรักษาเงินให้กับนิติบุคคลฯ ในแต่ละโครงการ

ลูกค้าของเรา

จากประสบการณ์การบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร ที่มีมากกว่า 13 ปี ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์
ทำให้เราได้รับความไว้วางใจ ดูแลบริหารงานนิติบุคคลมากมายเช่น นิติบุคคลอาคารชุดรัตนโกสินทร์ ไอรส์แลนด์ คอนโดมิเนียม,
นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท บ่อวิน, นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพฤกษ์ลดา2 รังสิต คลอง4, นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
วรารมย์ พหลโยธิน สายไหม, นิติบุคคลอาคารชุดเดอะคิทท์ ลาลูกกา คลอง 2 และ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โนเบิล อนาวานา ปิ่นเกล้า เป็นต้น