เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บีบีเอส.แมเนจเม้นท์ จำกัด

ปี พ.ศ. 2531 คณะกรรมการบริหารได้มีมติให้จดทะเบียนบริษัทฯ  เพื่อทำกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  และเป็นที่ปรึกษาให้กับกิจการอื่นๆ  ในนามบริษัท เอ เอ็ม เอฟ ดีเวลล็อปเม้นท์ คอนซัลแทนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทฯได้จัดสร้างอาคาร เอ เอ็ม เอฟ คอนโดมิเนียมขึ้นที่ ถนนสุทธิสาร ซอย. 3 (หลังโรงพยาบาลเปาโล)  เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน และขายให้กับบุคคลทั่วไป

จากประสบการณ์ในการผ่านงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้งได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดสร้างอาคารชุด พักอาศัย ทำให้พบว่า “คนไทย” ยังขาดความเข้าใจในเรื่องอาคารชุด และการอยู่อาศัยร่วมกันในอาคารชุด  ทั้งเจ้าของโครงการ และผู้ซื้อ ทำให้เกิดปัญหา  ข้อโต้แย้งต่างๆ มากมาย  ระหว่าง 2 ฝ่าย บริษัทฯ จึงเห็นควรให้มี คณะทำงานชุดหนึ่งของบริษัทฯ ให้ดำเนินการรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษา และแก้ปัญหาโดยตรง ในเรื่องของชุมชน โดยได้จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นใหม่อีกบริษัทฯหนึ่งคือ บริษัท บีบีเอส. แมเนจเม้นท์ จำกัด ใน ปี พ.ศ. 2548  เพื่อทำหน้าที่รับบริหารอาคารชุด   หรือชุมชนหมู่บ้านต่างๆ   โดยเริ่มตั้งแต่การรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาเจ้าของโครงการในส่วนงานต่างๆ ดังนี้

   งานทางด้านงานบริหาร เช่น ช่วยจัดวางระบบงานและปรับปรุงระบบ วางระเบียบในการอยู่ร่วมกัน

   งานทางด้านงานเทคนิค  บริษัทฯ จะมีทีมงานที่มีความชำนาญในการจัดงานระบบในอาคารใหญ่ทั้ง

ระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาลในอาคาร              

   งานด้านรักษาความปลอดภัย และงานทำความสะอาด รวมตลอดถึงการจัดทำบัญชี รับ-จ่าย และการรักษาเงินให้กับนิติบุคคลฯ ในแต่ละโครงการ

พันธกิจ(Mission)

บริษัท บีบีเอส. แมเนจเม้นท์ จำกัด

มีทีมงานมืออาชีพ ที่มากด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และพร้อมที่จะขจัดปัญหาที่ท่านประสบอยู่ ในการบริหารและจัดการอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

การจัดการที่ดีมีคุณภาพ รักษามาตรฐานสม่ำเสมอ

เพื่อความพึงพอใจ และความประทับใจสูงสุดของลูกค้า

ท่านอาจกำลังประสบปัญหา หรือพบกับความรำคาญในการบริหารและจัดการอาคารชุด หรือหมู่บ้านจัดสรร ที่ท่านเป็นเจ้าของอยู่ ในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของโครงการ หรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องพักอาศัยในอาคารชุด หรือหมู่บ้านจัดสรร

บุคลากรประจำของบริษัท บีบีเอส. แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท บีบีเอส.แมเนจเม้นท์ จำกัด  มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  ทั้งด้านงานบริหาร และจัดการ  งานด้านบัญชี  การเงิน  งานด้านระบบไฟฟ้า  ด้านระบบสุขาภิบาลของอาคารสูง/หรือหมู่บ้านจัดสรร    เนื่องจากบริษัทฯ มีพื้นฐานเดิมมาจากบริษัทก่อสร้าง จึงมีความชำนาญในเรื่องการบำรุงรักษา  และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี

ผู้บริหารของบริษัท บีบีเอส. แมเนจเม้นท์ จำกัด 

นางสาวบีบีซาฟียา เบญจมสุรทิน

นางสาวบีบีซาฟียา เบญจมสุรทิน

ประธานกรรมการ
นางรัชนี บุรี

นางรัชนี บุรี

กรรมการผู้จัดการ

ลูกค้าของเรา

จากประสบการณ์การบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร ที่มีมากกว่า 13 ปี ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์
ทำให้เราได้รับความไว้วางใจ ดูแลบริหารงานนิติบุคคลมากมายเช่น นิติบุคคลอาคารชุดรัตนโกสินทร์ ไอรส์แลนด์ คอนโดมิเนียม,
นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท บ่อวิน, นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพฤกษ์ลดา2 รังสิต คลอง4, นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
วรารมย์ พหลโยธิน สายไหม, นิติบุคคลอาคารชุดเดอะคิทท์ ลาลูกกา คลอง 2 และ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โนเบิล อนาวานา ปิ่นเกล้า เป็นต้น